برچسب: حکمرانی

کرسی ترویجی حکمرانی پژوهش، مطالعه یک نمونه موفق

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

تنظیم حکمرانی بر اساس اقتضائات فناوری های جدید ارتباطی و اطلاعاتی،...

 در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی با موضوع “نقش فضای مجازی در حکمرانی" برگزار شد.

کرسی ترویجی نقش فضای مجازی در حکمرانی

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی کرسی علمی- ترویجی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود.

نشست علمی حکمرانی خوب و الزامات سازه‌ای شفافیت

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می شود

کارگاه علمی الگوی تجربه نگاری حکمرانی برگزار می شود

برگزاری کارگاه علمی توسط بنیاد ملی نخبگان با همکاری مرکز رشد و خانه خلاق و نوآوری پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی