برچسب: حمیدرضا شاکرین

کرسی علمی ـ ترویجی نسبت دین و پیشرفت با تأکید بر...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ـ ترویجی نسبت دین و پیشرفت با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی، توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای با همکاری قطب علمی فلسفه دین و با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می‌شود.

کرسی علمی ترویجی درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ برای...

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار روز یکشنبه مورخ ۱۴ اسفند ماه، توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد.

کرسی علمی ترویجی درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ برای...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ـ ترویجی “درآمدی بر تحلیل انتقادی دستور کار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار”، توسط حلقه تخصصیالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور اساتید و صاحبنظران این حوزه در قم برگزار می شود.

کرسی علمی ترویجی “مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت”  برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی مبانی دین شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت روز ‌شنبه مورخ ۵   اسفند ماه جاری توسط حلقه تخصصی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مرکز بینارشته ای با همکاری قطب علمی فلسفه دین در سالن فرهنگ پژوهشگاه دفتر قم برگزار شد

کرسی علمی ترویجی مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت برگزار می‌شود

کرسی علمی ترویجی "مبانی دین‌شناختی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت" برگزار می‌شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی