برچسب: حجاب

مقاومت‌ برخی از افراد در حوزه حجاب، مقاومت در برابر مسائل...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

بحران‌های روحی و خانوادگی امروز در مساله حجاب نقش مهمی دارند

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“  برگزار شد.

آموزش مهمترین مساله در عرصه حکمرانی حجاب

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

نباید در موضوع حجاب، تناقض در حکمرانی داشته باشیم

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

در مسئله حجاب،‌ نیازمند کارهای بنیادی و زیرساختی هستیم

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی