برچسب: جنگ شناختی

معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی

نوشتاری از دکتر مهدی عباس زاده با عنوان معرفت‌شناسی سایبر به‌مثابه مبنای نظری جنگ شناختی منتشر شد

یادداشت هفته

نشست‌های علمی