برچسب: تکلیف انقلاب

نقشۀ راهِ جهاد تبیین

یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی با عنوان نقشه راه جهاد تبیین

یادداشت هفته

نشست‌های علمی