برچسب: تنظیم گری

نشست علمی در جستجوی کیفیت تنظیم‌گری

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، پنجمین پیش‌نشست علمی با موضوع «در جستجوی کیفیت تنظیم‌گری» در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی...

نشست چالش های تنظیم گری محتوا در فضای مجازی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چهارمین پیش‌نشست علمی با موضوع «چالش های تنظیم گری محتوا در فضای مجازی» در راستای اولین همایش...

نشست علمی تنظیم گری در چارچوب فلسفه سیاسی فضای مجازی

 در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی حکمرانی تنظیمی؛ ماهیت و ابعاد

پیش‌نشست علمی در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی

پیش‌نشست علمی «چیستی تنظیم گری و حکمرانی تنظیمی» در راستای اولین همایش ملی تنظیم‌گری فضای مجازی توسط مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی