برچسب: تعیین توالی ژنتیکی

نشست علمی ابعاد فقهی و حقوقی تعیین توالی ژنتیکی و ویرایش...

پنجمین نشست علمی در راستای همایش ملی «مطالعات نظری- دینی علوم زیستی و زیست فناوری» برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی