برچسب: تعجاز و تحدی در قرآن

سیدمحمدحسن جواهری

عضو هیأت علمی گروه قرآن پژوهی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی حوزه تمحّض: علوم قرآنی حوزه تمحض دوم: تفسیر زیباشناختی قرآن دریافت رزومه: ...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی