برچسب: بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور

در حسرت «نظریه فرهنگ» ۴۴ سال پس از انقلاب!

گفتگوی روزنامه خراسان با دکتر مسعود فیاضی، رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

معضلات بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ

در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» هفدهمین نشست علمی با عنوان «معضلات بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ» برگزار شد.

نشست علمی ابعاد فرهنگی مالکیت فکری (جلسه دوم)

برگزاری دومین جلسه نشست علمی “ابعاد فرهنگی مالکیت فکری” به صورت حضوری و مجازی با همکاری گروه فقه و حقوق.

ابعاد فرهنگی مالکیت فکری بررسی شد

در راستای همایش «بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور» شانزدهمین نشست علمی با عنوان «ابعاد فرهنگی مالکیت فکری» برگزار شد.

نشست علمی معضلات بنیادین در مواجهه با ساحت فرهنگ

برگزاری هجدهمین نشست از سلسله نشست‌های مربوط به همایش ملی بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی