برچسب: اسلام از نظر غرب

تبیین و بررسی اسلام‌شناسی از منظر غرب

شست «اسلام‌شناسی از منظر غرب» توسط گروه غرب‌شناسی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت حضوری برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی