برچسب: اجتهاد عقل گرا

همایش ملی اجتهاد عقل گرا برگزار شد

این همایش به همت پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با پیام حضرت آیت الله سبحانی برگزار شد.

پیشینه نقش و سهم عقل در اجتهاد و تولید معرفت دینی

گفتگوی آیت الله علی اکبر رشاد، رئیس و موسس پژوهشگاه با خبرنگاران پیرامون نقش و سهم عقل در کشف و کاربست دین

کارویژه‌های عقل از منظر قرآن کریم

ارائه مقاله دکتر رمضان علی‌تبار، عضو هیأت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه در سمینار «عقل و الهیات»

همه دستگاه اجتهادی ما باید در خدمت نظریه پیشرفت باشد

سخنرانی دکتر حسین رمضانی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در سمینار «عقل و الهیات»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی