برچسب: اجتماعات دینی

حکمرانی اجتماعات دینی

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با موضوع حکمرانی اجتماعاتی دینی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی