بعد از پایان جنگ سرد، مناطق اهمیت خود را باز یافته‌اند. با این وجود آسیای جنوب غربی یکی از غیرهمگراترین مناطق جهان است و با وجود اشتراکات فرهنگی و تمدنی این منطقه مهم هنوز نتوانسته گام‌های موثری برای همگرایی بردارد و ادامه این روند آسیب‌های زیادی به میراث مادی و معنوی منطقه زده و در عین حال به تداوم  بحران در اشکال مختلف آن دامن زده است. با پیروزی انقلاب اسلامی، راهبرد نه شرقی و نه غربی، ترتیبات امنیتی رژیم پهلوی را به خاطر پیوند آن با منافع غرب در منطقه برنمی‌تافت، ضمن اینکه با بلوک شرق و متحدان اقماری و منطقه‌ای آن نیز سرسازگاری نداشت. بنابراین رویکرد جدیدی در سیاست منطقه‌ای ایران شکل‌گرفت. تبیین رویکرد جمهوری اسلامی ایران، جایگاه منطقه در ایران پسا انقلابی و امنیت منطقه‌ای را می‌توان مهمترین دغدغه پژوهش حاضر دانست.