همایش ملی فلسفه فقه نظام‌ساز

مطلب قبلیعبور از اجتهاد فردی و استفاده از نظرات کارشناسان جمعی از بایسته‌های نظام‌سازی است
مطلب بعدیکتاب، رسانه فرهیختگی است