سی‌و‌دومین دوره همایش کتاب سال حوزه

مطلب قبلینشست علمی بازخوانی شخصیت و شیوه حکومتی خاندان پهلوی
مطلب بعدیجهادی که مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند یک جهاد فرهنگی و شناختی است