آیین رونمایی از کتاب موافقت معنایی

مطلب قبلینشست علمی هوش مصنوعی و حکمرانی آینده برگزار می شود
مطلب بعدینشست نقد و بررسی کتاب جهان فرهنگی قرآن برگزار می شود