احمدی: خانواده یکی از ارکان اصلی ایجاد تمدن است

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دومین نشست هفته سوم تمدن نوین اسلامی با موضوع “جایگاه خانواده آرمانی در تمدن نوین اسلامی” روز سه‌شنبه مورخ ۸ اسفندماه جاری و با حضور و سخنرانی دکتر حسین احمدی مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و نقد آقای مهدی جهان‌پرور در سالن جلسات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.

دکتر احمدی در ابتدای این نشست علمی گفت: خانواده یک واجد اجتماعی است که در تعرف جامعه‌شناسی ناشی از ازدواج مرد و زن است. برخی از مواقع خانواده شامل مجموعه‌ای از افراد با یک هدف مشترک است و برخی مواقع نیز مفهومی از یک گروه اجتماعی محدود بوده که افراد آن با هم رابطه خویشاوندی دارند.

وی افزود: انسان شناس‌ها خانواده را بر اساس مادرتباری و ماردان و فرزندان و خانواده گسترده که پدر و مادر و خویشاوندان هستند طبقه‌بندی می‌کنند.

مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: تعریف اسلام از خانواده این مجموعه‌ای منتشکل از افرادی است که داری شخصیت مدنی هستند که هسته اولیه آن با ازدواج مشروع زن و مرد شکل می‌گیرد و رابطه زوجیت شکل گرفته، بر این اساس این تعریف را هم داشته باشیم که فقط جمع شدن زن و مرد به معنای تشکیل خانواده نیست و باید آن نسائل اسلامی آن هم انجام شود.

حسین احمدی با توجه به مفهوم تمدن نوین اسلامی گفت: دوم مفهومی که باید تعرف کنم تمدن نوین اسلامی است. تمدن حالتی از توسعه در زندگی بشر است که توسعه مادی و فکری و … را شامل می‌شود. وقتی از تمدن نوین اسلامی صحبت می‌کنیم؛ از یک نوع ساحت اجتماعی در آینده صحبت می‌کنیم و تمدن سازی با رویکرد دینی مد نظر است که از یک سو با گذشته ارتباط دارد و از سویی دیگر پتانسیل‌های موجود در بطن جامعه دینی را برای مساعدت و جریان ساخت تمدنی فعال می‌کند. در حقیقت تمدن نوین اسلامی بینشی آینده‌نگرانه دارد و به سمت آینده حرکت می‌کند.

احمدی تصریح کرد: برخی‌ها معتقدند که تمدن اسلامی در گذشته هویت اصیل نداشته و در غرب هم نخواهد داشت اما بر اساس روند شناسی که از جامعه اسلامی داریم می‌توانیم بگوییم اگر بازگشتی به سن تاریخ خود شاهد باشیم می‌توانیم به نوعی ارتباط بین تمدن نوینی را با عصاره دینی قبل از ظهور برقرار کنیم.

مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوهشگاه با توجه به نگاه عمیق اسلام به خانواده گفت: در قرآن و احادیث در مورد خانواده زیاد صحبت شده است و همه این نکته را شنیده‌ایم که تشکیل خانواده برابر با تکمیل نصف دین است و قرآن وقتی از زن و مرد صحبت می‌کند آنها را لباس هم معرفی کرده که باید تکمیل کننده یکدیگر باشند و خداوند هم گفته که از جنس شما همسرانی آفریدیم تا آرامش داشته باشید.

احمدی افزود: از حدود ۳۹ قانون ۳۲ قانون در مورد حقوق خانواده مفادی دارد. نکته دیگری که در ادامه نگرش‌های نسبت به خانواده در غرب اتفاق افتاده، جریان فمنیستی است. اولا آنها با نگاهی جنسیتانه به این موضوع می‌پرداختند و مدرنیته که آمد سعی کرد تا هویت جدیدی به ماهیت زن دهد و از نیمه دوم قرن نوزدهم بیشتر مد نظر این است که بکوشند تا دیدگاه‌های افراطی که در مورد زن و تساوی حقوقش در میان بوده مطرح کنند.

دکتر حسین احمدی ادامه داد: آنها معتقد هستند که خانواده قالب فرهنگی است که مرد سلطه خود را بر زن اعمال میکند و باید این مسأله خاتمه یابد و نکته دیگر این که خانواده در همه جوامع جایگاه خاصی دارد به این دلیل که خانواده یکی از ارکان ایجاد تمدن است و به نوعی مواریث فرهنگی از طریق خانواده انتقال می‌یابد و انسان در خانواده رشد می‌کند.

در ادامه این نشست نیز آقای مهدی جهان‌پرور به عنوان ناقد مسائل و سوالاتی را مطرح کردند.