روش گذر از نفس شناسی حصولی به نفس شناسی شهودی از نگاه علامه حسن زادۀ آملی

روش گذر از نفس شناسی حصولی به نفس شناسی شهودی از نگاه علامه حسن زادۀ آملی
نوشتاری از حجت‌الاسلام و المسلمین علی فضلی مدیر گروه عرفان پژوهشگاه

یک عالم آنگاه توفیق صعود به قلۀ حکمت و عرفان را به دست می­آورد  که نفس ناطقۀ وی در مسیر حرکت جوهری استکمالی طولی قرار گیرد و بر پایۀ عقل نظری در صدد کسب حقایق و معارف الهی برآید و بر پایۀ عقل عملی در مقام گسیل تصمیم­ها و اراده­ها به سوی انجام اوامر الهی در ساحت احکام و فضایل و منازل قرار گیرد و حقیقت قلبی و هویت باطنی خویش را بر اثر اتحاد علم و عالم در ساحت عقل نظری و بر اثر اتحاد عمل  و عامل در ساحت عقل عملی به استکمال برساند و گام به گام به مقام عندیت تقرب جوید که علم و عمل دو جوهر انسان سازند. (إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ یَرْفَعُهُ) [فاطر/۱۰]

این گونه زیست علمی و معنوی در سیرۀ علمای اسلام در حوزه­های علمیه مانند شیخ الرئیس، شیخ اشراق، خواجه نصیر طوسی، سید حیدر آملی، میرداماد حسینی و صدرالمتألهین بوده است که البته به برکت وجود ذی­جود صدرالمتألهین با آن نظام گرانسنگ حکمت متعالیۀ خویش این سبک زیستی یک چارچوب منطقی و منسجم قرار گرفته است، به نحوی که در نسل آیندۀ حوزه­های علمیه نمود جهت­دار و ساختارمندی یافته است. چه حوزۀ اصفهان مانند آقا محمد تنکابنی بیدآبادی و سید رضی لاریجانی، چه حوزۀ نجف مانند شیخ محمد حسین غروی اصفهانی و آقا سید علی قاضی، چه حوزۀ تهران مانند آقا محمد رضا قمشه­ای و آقا علی حکیم مدرس زنوزی، چه حوزۀ مشهد مانند آقا شیخ حسنعلی اصفهانی و آقا سید محمدحسین حسینی طهرانی و چه حوزۀ قم مانند علامه سید محمد حسین طباطبایی و علامه حسن حسن زادۀ آملی.

نجم­الدین طبری آملی که او را حسن حسن زادۀ آملی نامند، در تمام عمر شریفشان با تعلیم و تعلم فلسفه و عرفان نظری، عقل نظری خویش را و با زیست اخلاقی و سلوکی، عقل عملی خویش را شکوفا ساخت و به فعلیت رساند. این شکوفا سازی به حرکت جوهری استکمالی طولی نفس ناطقۀ ایشان انجامید. از این روی ایشان نفس شناسی عقلی و شهودی را وجدان کرد و به شیوۀ ایده­آل، آنچه که از سنت علمی و عملی مشایخ فلسفه و عرفان رسیده بود، تجربه نمود. از این جهت می­توان ایشان را در تطوّر فلسفه و عرفان میراث­دار سه مکتب فلسفی، عرفانی و سلوکی و نقطۀ تلاقی این سه مکتب دانست که از زمان مرحوم بیدآبادی آغاز شد و در دو حوزۀ نجف و تهران به کمال رسید و به ایشان ودیعه داده شد. ایشان با توجه به این جایگاه قاعدۀ قویمی را سبک و متن تحقیق و تدوین آثار خویش قرار دادند و آن، راه و روش گذر از نفس شناسی علمی و حصولی و عقلی به نفس شناسی حضوری و شهودی است.

علامه حسن زادۀ آملی به عنوان یکی از بزرگان سلوک عارفانه بر پایۀ سنت معرفت نفس هم به عنوان فیلسوف نفس، نفس شناسی علمی و عقلی را پی­ گرفتند و هم به عنوان عارف نفس، نفس شناسی شهودی و حضوری را تجربه کردند و در این راستا روش مذکور یعنی روش گذر از نفس شناسی علمی به نفس شناسی شهودی را مطرح و تبیین کردند. ایشان در گام  نخست ماهیت نفس ناطقه را از بعد فلسفی و عرفانی و بعد مراتب چهارگانۀ حسی، مثالی، روحانی و معنوی؛ یعنی بدن، خیال، عقل و فراعقل آن را تبیین کردند و عوالم چهارگانه طبیعت و ناسوت، مثال و ملکوت، عقل و جبروت و  الوهیت و لاهوت را تشریح کردند. آنگاه وارد فاز سلوکی و شهودی شدند و به این پرسش پاسخ گفتند که چگونه یک سالک در پی مواجه حضوری مراتب نفس با عوالم هستی یک انسان طبیعی، مثالی، عقلی و لاهوتی می­گردد؟ برای پاسخ به این پرسش نخست به حلقۀ اتصال معرفت علمی نفس با معرفت شهودی آن که سلوک  است، توجه دادند و برای این سلوک اصول عام و برنامه­های پایه تنظیم کردند و سه دسته دستورالعمل، ظاهری مانند صمت، باطنی مانند مراقبه و ظاهری – باطنی مانند ذکر را توضیح دادند. آنگاه به نتیجه انجام این دستورالعمل­ها یعنی طهارت پرداختند و آن را به دو قسم ظاهری و باطنی تقسیم نمودند و طهارت باطنی را به طهارت خیال، طهارت ذهن، طهارت نفس، طهارت عقل، طهارت قلب، طهارت روح، طهارت سرّ و طهارت وجود تقسیم کردند. سپس برای ساحت شهودی به تشریح مراتب شهود نفس پرداختند و از شهود مثالی، شهود عقلی، شهود سرّی و شهود وجودی سخن گفتند تا با این ترسیم روش گذر از نفس شناسی علمی به نفس شناسی شهودی را در یک دستگاه سازمند تبیین کنند .