اخلاق و حقوق کیفری به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “اخلاق و حقوق کیفری”پنجاه و یکمین کتاب گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه، با هدف چیستی نظریه‌های تاثیرگذار بر حقوق کیفری روانه بازار شد.

حقوق کیفری به عنوان یکی از زیرشاخه‌های علم حقوق، بر زیربناهایی مبتنـی است که شناخت، چگونگی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری میان آن روبناها با زیربناهایشان، امری حیاتی و بسیار مهم اسـت؛ زیـرا دارای نتـایج عملـی و نظـری فراوانـی می‌باشد.

“اخلاق و حقوق کیفری” به قلم آقای محسن برهانی محقق گروه فقه و حقوق پژوهشگاه در سه فصل به شرح زیر سامان یافته است:

فصل اول:  مبانی و مفاهیم نظری موضوع

فصل دوم:تأثیر غیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری

فصل سوم: تأثیر مستقیم نظریه‌های اخلاقی بر حقوق کیفری

برهانیدر بخشی از مقدمه‌ی کتاب خود چنین نوشته است:

“فلسفه حقوق را می‌توان به دو شاخه تحلیلـی و ارزشـی تقسـیم کرد؛ در بخش تحلیلی، محور اصـلی بحـث چیسـتی حقـوق و نسـبت آن بـا حوزه‌های همجوار ماننـد سیاسـت، اقتصـاد، اخـلاق و جامعـه‌شناسـی اسـت؛ بدین‌معنا که مباحث فلسفه تحلیلی حقوق، به ویژگی اصلی حقـوق بـه عنـوان یک نظام هنجاری و وجه تمایز آن از دیگر نظام‌های هنجاری نـاظر اسـت. در این شاخه، بحث اصلی بر این محور است کـه آنچـه یـک قاعـده را قاعـده‌ای حقوقی می‌سازد، چیست؟ در طول تاریخ تئوری‌پردازی حقـوقی، سـه مکتـب عمده یعنـی مکاتـب حقـوق طبیعـی، اثبـاتگرایـی حقـوقی و تفسـیرگرایـی (هرمنوتیک) حقوقی شـکل گرفتـه‌انـد و البتـه دیگـر مکاتـب حقـوقی، ماننـد واقع‌گرایی حقوقی، حقوق و اقتصاد، مطالعات حقوقی انتقادی، فمنیسم حقوقی و پسامدرنیسم حقوقی نیز با برخی همپوشانی‌ها با یک یا دو یا هر سه مکتـب یادشده، پا به عرصه وجود نها‌ده‌اند. می‌توان گفت فلسفه تحلیلی حقوق، عرصه بروز تئوری‌های رغیب می‌باشد و شاخه دوم فلسفه ارزشی است”

 

کتاب “اخلاق و حقوق کیفری”به قلم آقای محسن برهانی، با قیمت 25،000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیمراجعه نمایند.