کتاب حاضر با تاکید بر «آزمون‌های پیشاتفسیری متن»، تلاش می‌کند تا نوع مواجهه با متن به عنوان اصلی‌ترین اتفاق در حوزه پژوهش‌های علوم اسلامی متن محور را در قالب طراحی آزمون‌های مختلف، تبیین کند. قضاوت پذیرکردن پژوهش، کاهش احتمال تفسیر به رای و آماده‌سازی متن برای تفسیر و در مجموع ایجاد یک جهش در علوم انسانی اسلامی از مهمترین کارکردهای آزمون‌های پیشاتفسیری است.