وقتی قرار است سیاست خارجی رهبرانی که انقلاب‌های بزرگی را رهبری کرده‌ و تأثیرات زیادی در تحولات جهان معاصر بر جای گذاشته‌اند، مورد بحث و بررسی قرارگیرد، پرسش‌های بسیاری پیش‌روی محققان این عرصه قرار می‌گیرد. از جمله اینکه، با بهره‌گیری از چه روش‌هایی می‌توان چنین پژوهشی را به سرانجام روشنی رساند؟ چگونه می‌توان بین حوزه نظری و واقعیت‌های عینی و عملی سیاست خارجی چنین رهبرانی ارتباط برقرار کرد؟ نسبت نگرش جدید با نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل موجود چیست؟ پاسخ به پرسش‌های  بنیادین فوق، رسالت اصلی این پژوهش را شکل می‌دهند. بی‌تردید انقلاب اسلامی، نظام جمهوری اسلامی و سیاست خارجی جدید آن با آرمان‌ها و اندیشه‌های حضرت امام پیوند ناگسستنی دارد. بنیان‌های نگرش جدید حضرت امام خمینی بیش از اینکه با مفاهیم و نظریه‌های موجود در سیاست خارجی قابل تبیین باشد، به سرچشمه اصلی تفکرات ایشان یعنی باورهای دینی و مذهبی اتکا دارد. بنابراین خود به بنیاد یا چارچوب مفهومی و نظری مستقلی نیاز دارد. پژوهش پیش رو تلاشی از این منظر است، تا زوایه ورود جدیدی برای مطالعه اندیشه‌های حضرت امام در عرصه سیاست خارجی برای محققان این حوزه فراهم نماید.