ایدئولوژی‌ها از طریق ایجاد «تعهدات فکری» در پیروانشان، هم بر نظریه و هم بر عمل اجتماعی تأثیرگذار هستند و حلقه وصل نظر و عمل اجتماعی می‌باشند. به همین جهت از دیرباز، شناخت و نقادی «ایده‌ها» و «تعهدات فکری» در دستورکار متفکران و مصلحان اجتماعی بوده است، زیرا اغلب فعالان اجتماعی و پژوهشگران آگاهی چندانی به تعهدات فکری خود ندارند ولی به مثابه قواعدی اجتماعی از آنها پیروی می­کنند.