تدوین نظامات و قوانین مرتبط با تدبیر و مدیریت حیات  شهروندان جوامع، بر پایه منابع اسلامی، نیازمند تولید دانش تفسیر سیاسی است. این دانش (که از طریق تولید مبانی، اصول و قواعد معتبر تفسیر سیاسی سامان می‌پذیرد)، نقش مهمی در اتخاذ موضع علمی درست در برابر بی‌نظمی‌های مختلف در تفسیر سیاسی آیات  به عهده خواهد گرفت، در حالی که امروزه با خیل عظیمی از آثار نویسندگان و محققانی روبروییم که بدون ضابطه به برداشت‌های سیاسی از قرآن اقدام می‌کنند و گروه‌های مختلفی از تفسیر سیاسی آیات، برای توجیه و تبرک آرا و برداشت‌های خود استفاده می‌کنند. تولید مبانی، اصول، و قواعد معتبر تفسیر سیاسی، تطبیق‌های بی‌ضابطه و تفسیر به رأی‌ها در رویکرد سیاسی را نیز نمایان می‌سازد و از اعتبار می‌اندازد و از تاثیر جریان­‌های التقاطی و سیاست‌زده تفسیری می‌کاهد. به‌همین جهت رسالت این پژوهش، شناسایی مبانی و اصول تفسیر سیاسی است تا گام‌های نخستین برای پایه گذاری دانش تفسیر سیاسی را بردارد.