ضعف سواد حکمرانی مجازی جامعه، زمینه‌ی تجدید تجربه استعمار

دکتر عزیز نجف‌پور آقابیگلو

رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

فارغ از نقدهای که به صورت روشمند می‌توان به طرح صیانت از فضای مجازی مجلس طرح کرد که باید هم انجام بشود و نقص‌ها و ایراداتش برطرف شود، ولی نوع نقدها و مخالفت‌هایی که با این طرح می‌شود، نمایانگر این است جامعه به شدت از ضعف سواد حکمرانی فضای مجازی رنج می‌برد.
در دوره اول استعمار، مردم کشورهایی که بعدا مستعمره شدند با این تلقی که حضور غربی‌ها و پیشنهادات و امکاناتشان زمینه توسعه، رفاه و آزادی و … خواهد شد، مشتاقانه تن به استعمار دادند و سال‌ها طول کشید که ابعاد استعماری امور برایشان روشن شود و تازه شروع کردند به مبارزات استعماری و مواجهه انتقادی با غرب و سیاست‌های غربی و اتخاذ رویکرد توسعه برون گرای درون زا و بومی…
ظواهر امر نشان می‌دهد ضعف سواد حکمرانی مجازی جامعه و عدم شناخت ابعاد سیاست و قدرت در فضای مجازی و همچنین ابعاد اقتصادی و فرهنگی و امنیتی آن، و تلقی مبتنی بر توام بودن فضای مجازی با رفاه و توسعه و آزادی، ما را در دورانی شبیه دوره اول استعمار قرار داده است… این همان دوره اول استعمار مجازی است و بزرگترین اشکال طرح صیانت مجلس است که پیوست فرهنگی و رسانه‌ای ندارد.