کتاب صراط سلوک جایگاه امامت و ولایت اثر حسین روحانی‌نژاد منتشر شد.

ولایت، باطن نبوت است، و تشیع، در حقیقت، قبول استمرار حقیقت نبوت در ذیل عنوان ولایت است امامت و ولایت در صراط سلوک، نقش حیاتی دارد. این پژوهش به تبیین نقش بی‌بدیل  امام ِو ولی معصوم در تکامل روحی انسان‏های مستعد، و دستگیری روحی و باطنی از سالکان الی‌الله  می‌پردازد. امام به نص روایات، نور است و فروزنده‏تر از خورشید محسوس، به ضمیر انسان‏های با ایمان روشنایی می‌خشد. مؤمنان راستین در پرتو  این نور، به مقصد اعلای انسانیت دست می‏‌یابند. امام و ولیّ معصوم، واسطه بین خدا و سالکان است. ولایت، انقطاع‌ناپذیر است و همواره نور ولایت می‌تابد.

مطلب قبلی
مطلب بعدی