تحقیق حاضر با اخذ، تحلیل و نقد زادت‌گرایی جدید و بازسازی نقاط ضعف معرفت‌شناسی و روش‌شناسی آن درصدد بازسازی کلی معرفت‌شناسی و روش‌شناسی با تکیه بر واقع‌گرایی قوی فلسفه اسلامی است. واقع گرایی مطلق و پیش‌رونده محصول این بازسازی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده تقریری واقع گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علم و به تبع آن تقریری واقع‌گرایانه و امروزین از بنیان‌های معرفت‌شناختی و روش‌شناختی علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی است. واقع‌گرایی مطلق و پیش‌رونده نشان می‌دهد که از منظری واقع‌گرایانه علوم انسانی اسلامی به کدامین نحو و تا چه میزان و حدودی قابل تولید‌ند.