مهدی جمشیدی

عضو گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه فرهنگ

دریافت رزومه: CV Jamshidi

پست الکترونیکی: m.jamshidi.60@gmail.com

 

[الف]. قلمرو‌های مطالعاتی:
1- علمِ‌اجتماعیِ‌اسلامی (فلسفه‌ی علمِ‌اجتماعیِ‌اسلامی، نظریه‌های اجتماعیِ متفکّرانِ‌مسلمانِ‌معاصر)؛
2- فرهنگ‌پژوهی (جامعه‌شناسیِ فرهنگ، سیاستِ فرهنگی، نظریه‌های فرهنگیِ متفکّرانِ‌مسلمانِ‌معاصر)؛
3- مطالعاتِ انقلابِ‌اسلامی (جامعه‌شناسیِ انقلابِ‌اسلامی و تحوّلاتِ فرهنگیِ پس‌‍‌ازانقلاب).

 

[ب]. پژوهش‌ها:
1- کتاب‌ها:
1- بنیادهای اجتماعیِ وقوعِ انـقلابِ‌اسلامی در نظریه‌ی علامه مطهری. تهران: دانشگاهِ امام صادق(ع). 1390. [190 صفحه].
2- نظریه‌ی فرهنـگیِ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. 1393. [433 صفحه].
3- درخششِ عهدِ قُدسی: دربارۀ کامیابیِ انقلابِ‌اسلامی. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. 1397. [250 صفحه].
4- جنگِ فرهنگی در وضعیّتِ آتش‌به‌اختیار. تهران: مرکزِ پژوهش‌های جوان. 1397. [150 صفحه].
5- علمِ‌اجتماعیِ‌اسلامی در رهیافتِ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. 1397. [400 صفحه].
6- درآمدی بر اندیشه‌ی فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌‌ای. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. 1397. [250 صفحه].
7- رویاروییِ تمایزخواهانۀ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. [140 صفحه].
8- عالَمِ فـرهنگیِ انقــلاب در چشم‌اندازِ استاد مطهری. [250 صفحه].
9- فرهنگ در دولت‌های پس‌ازانقلاب. [300 صفحه].
10- انسـانی دیگر، علـمی دیگر: علومِ انسانیِ اسلامی در رهیافتِ امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای). [450 صفحه].
11- طرّاحیِ عملیّاتِ فرهنگی به‌روایتِ دین‌مَدارانۀ استاد مطهری. [110 صفحه].
12- مقاومتِ انقلابی در برابرِ تهاجمِ غربی: به‌روایتِ رهبرانِ انقلابِ اسلامی. [200 صفحه].
13- سیاستِ اجتماعیِ دین‌مَدارانه در رهیافتِ استاد مطهری. [در دستِ انجام].

 

2- مقاله‌ها:
1- «ماهیّتِ رهبریِ امام خمینی(ره) در نظریه‌ی علامه مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ انقلاب‌ِاسلامی. سالِ نهم. تابستانِ 1391. شماره‌ی 29. صص 61-76.
2- «تحلیلِ فرهنگی- انتقادیِ گفتمان‌های سکولاریستی در جنبشِ دانشجوییِ متأخّرِ ایران». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ مطالعاتِ معرفتی در دانشگاهِ اسلامی. سالِ شانزدهم. شماره‌ی سوّم. پاییزِ 1391. صص 485-508.
3- «هستی‌شناسیِ فرهنگی در اندیشه‌ی آیت‌الله مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ نظریه‌های اجتماعیِ متفکّرانِ‌مسلمان. سالِ دوّم. شماره‌ی دوّم. بهار و تابستانِ 1391. 141-166.
4- «هستی‌شناسیِ اجتماعی در تفکّرِ علامه‌ مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ اسراء. سالِ چهارم. شماره دوازدهم. تابستانِ 1391. صص 131-164.
5- «معرفت‌شناسیِ اجتماعی در تفکّرِ علامه مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ ذهن. سالِ سیزدهم. شماره‌ی پنجاهم. تابستانِ 1391. صص 185-212.
6- «امکان و دلالت‌های مدخلیّتِ اسلام در شکل‌گیریِ انقلابِ اجتماعی». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ انقلابِ اسلامی. سالِ دوازدهم. پاییزِ 1394. شماره‌ی 42. ص 174-159.
7- «مناسباتِ فرهنگِ اسلامی با علومِ انسانی در تفکّرِ آیت‌الله مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ راهبردِ فرهنگ. 1395.
و…

[ج]. جوایز علمی:
1- برگزیده‌ی ششمین جشنواره‌ی ملّیِ «حکمتِ مطّهر»/ [بخشِ مقالاتِ اساتید/ اردیبهشتِ 1390].
2- رتبه‌‌ی شایسته‌ی تقدیر در پنجمین جشنواه‌ی بین‌المللیِ «فـارابی»/ [گروهِ امام خمینی و انقلابِ‌اسلامی/ آبانِ 1390].
3- برگزیده‌ی اوّلین جشنواره‌ی ملّیِ «دین و نظریه‌ی فرهنگی»/ [آذرِ 1394].
4- رتبه‌ی دوّم در جشنواره‌ی ملّی «پژوهشِ فرهنگیِ سال»/ [گروهِ دین و فرهنگ/ اسفندِ 1394].
5- رتبه‌ی سوّم در جشنواره‌ی علامۀ طباطبایی/ [پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی/ مرداد 1396].