مهدی جمشیدی

عضو گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه فرهنگ

دریافت رزومه: CV Jamshidi

پست الکترونیکی: m.jamshidi.60@gmail.com

 

[الف]. قلمرو‌های مطالعاتی:
۱- علمِ‌اجتماعیِ‌اسلامی (فلسفه‌ی علمِ‌اجتماعیِ‌اسلامی، نظریه‌های اجتماعیِ متفکّرانِ‌مسلمانِ‌معاصر)؛
۲- فرهنگ‌پژوهی (جامعه‌شناسیِ فرهنگ، سیاستِ فرهنگی، نظریه‌های فرهنگیِ متفکّرانِ‌مسلمانِ‌معاصر)؛
۳- مطالعاتِ انقلابِ‌اسلامی (جامعه‌شناسیِ انقلابِ‌اسلامی و تحوّلاتِ فرهنگیِ پس‌‍‌ازانقلاب).

 

[ب]. پژوهش‌ها:
۱- کتاب‌ها:
۱- بنیادهای اجتماعیِ وقوعِ انـقلابِ‌اسلامی در نظریه‌ی علامه مطهری. تهران: دانشگاهِ امام صادق(ع). ۱۳۹۰. [۱۹۰ صفحه].
۲- نظریه‌ی فرهنـگیِ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. ۱۳۹۳. [۴۳۳ صفحه].
۳- درخششِ عهدِ قُدسی: دربارۀ کامیابیِ انقلابِ‌اسلامی. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. ۱۳۹۷. [۲۵۰ صفحه].
۴- جنگِ فرهنگی در وضعیّتِ آتش‌به‌اختیار. تهران: مرکزِ پژوهش‌های جوان. ۱۳۹۷. [۱۵۰ صفحه].
۵- علمِ‌اجتماعیِ‌اسلامی در رهیافتِ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. ۱۳۹۷. [۴۰۰ صفحه].
۶- درآمدی بر اندیشه‌ی فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌‌ای. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. ۱۳۹۷. [۲۵۰ صفحه].
۷- رویاروییِ تمایزخواهانۀ استاد مطهری. تهران: پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی. [۱۴۰ صفحه].
۸- عالَمِ فـرهنگیِ انقــلاب در چشم‌اندازِ استاد مطهری. [۲۵۰ صفحه].
۹- فرهنگ در دولت‌های پس‌ازانقلاب. [۳۰۰ صفحه].
۱۰- انسـانی دیگر، علـمی دیگر: علومِ انسانیِ اسلامی در رهیافتِ امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای). [۴۵۰ صفحه].
۱۱- طرّاحیِ عملیّاتِ فرهنگی به‌روایتِ دین‌مَدارانۀ استاد مطهری. [۱۱۰ صفحه].
۱۲- مقاومتِ انقلابی در برابرِ تهاجمِ غربی: به‌روایتِ رهبرانِ انقلابِ اسلامی. [۲۰۰ صفحه].
۱۳- سیاستِ اجتماعیِ دین‌مَدارانه در رهیافتِ استاد مطهری. [در دستِ انجام].

 

۲- مقاله‌ها:
۱- «ماهیّتِ رهبریِ امام خمینی(ره) در نظریه‌ی علامه مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ انقلاب‌ِاسلامی. سالِ نهم. تابستانِ ۱۳۹۱. شماره‌ی ۲۹. صص ۶۱-۷۶.
۲- «تحلیلِ فرهنگی- انتقادیِ گفتمان‌های سکولاریستی در جنبشِ دانشجوییِ متأخّرِ ایران». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ مطالعاتِ معرفتی در دانشگاهِ اسلامی. سالِ شانزدهم. شماره‌ی سوّم. پاییزِ ۱۳۹۱. صص ۴۸۵-۵۰۸.
۳- «هستی‌شناسیِ فرهنگی در اندیشه‌ی آیت‌الله مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ نظریه‌های اجتماعیِ متفکّرانِ‌مسلمان. سالِ دوّم. شماره‌ی دوّم. بهار و تابستانِ ۱۳۹۱. ۱۴۱-۱۶۶.
۴- «هستی‌شناسیِ اجتماعی در تفکّرِ علامه‌ مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ اسراء. سالِ چهارم. شماره دوازدهم. تابستانِ ۱۳۹۱. صص ۱۳۱-۱۶۴.
۵- «معرفت‌شناسیِ اجتماعی در تفکّرِ علامه مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ ذهن. سالِ سیزدهم. شماره‌ی پنجاهم. تابستانِ ۱۳۹۱. صص ۱۸۵-۲۱۲.
۶- «امکان و دلالت‌های مدخلیّتِ اسلام در شکل‌گیریِ انقلابِ اجتماعی». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ انقلابِ اسلامی. سالِ دوازدهم. پاییزِ ۱۳۹۴. شماره‌ی ۴۲. ص ۱۷۴-۱۵۹.
۷- «مناسباتِ فرهنگِ اسلامی با علومِ انسانی در تفکّرِ آیت‌الله مطهری». فصلنامه‌ی علمی- پژوهشیِ راهبردِ فرهنگ. ۱۳۹۵.
و…

[ج]. جوایز علمی:
۱- برگزیده‌ی ششمین جشنواره‌ی ملّیِ «حکمتِ مطّهر»/ [بخشِ مقالاتِ اساتید/ اردیبهشتِ ۱۳۹۰].
۲- رتبه‌‌ی شایسته‌ی تقدیر در پنجمین جشنواه‌ی بین‌المللیِ «فـارابی»/ [گروهِ امام خمینی و انقلابِ‌اسلامی/ آبانِ ۱۳۹۰].
۳- برگزیده‌ی اوّلین جشنواره‌ی ملّیِ «دین و نظریه‌ی فرهنگی»/ [آذرِ ۱۳۹۴].
۴- رتبه‌ی دوّم در جشنواره‌ی ملّی «پژوهشِ فرهنگیِ سال»/ [گروهِ دین و فرهنگ/ اسفندِ ۱۳۹۴].
۵- رتبه‌ی سوّم در جشنواره‌ی علامۀ طباطبایی/ [پژوهشگاه‌ِفرهنگ‌و‌اندیشه‌ی‌اسلامی/ مرداد ۱۳۹۶].

مطلب قبلیقاسم اخوان نبوی
مطلب بعدیمحسن ردادی