مهدی جمشیدی

عضو گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

حوزه تمحض: فلسفه فرهنگ

دریافت رزومه: CV Jamshidi

پست الکترونیکی: m.jamshidi.60@gmail.com

[الف]. تحصیلات:
۱. کارشناسی‌ارشد «جامعه‌شناسی انقلاب‌ اسلامی». دانشگاه شاهد.
۲. دانشجوی دکتری مدیریّت راهبردی دانش. دانشگاه عالی دفاع ملّی.

[ب]. قلمرو‌های مطالعاتی و پژوهشی:
۱. نظریۀ فرهنگی متفکّران مسلمان.
۲. جامعه‌شناسی فرهنگ در ایران پس ‌‍‌از انقلاب.
۳. فلسفۀ علم‌ اجتماعی ‌اسلامی.

[ج]. پژوهش‌ها:
۱. کتاب‌ها:
۱. بنیادهای اجتماعی وقوع انقلاب ‌اسلامی در نظریۀ علامه مطهری. دانشگاه امام صادق. ۱۳۹۰.
۲. نظریۀ فرهنگی استاد مطهری. پژوهشگاه ‌فرهنگ ‌و‌ اندیشۀ ‌اسلامی. ۱۳۹۳.
۳. درخشش عهد قدسی: کامیابی انقلاب در گام اوّل. پژوهشگاه‌ فرهنگ ‌و ‌اندیشۀ ‌اسلامی. ۱۳۹۸.
۴. عزم راه: تأمّلات فرهنگی دربارۀ بیانیّۀ گام دوّم انقلاب. صاد. ۱۳۹۹.
۵. درآمدی بر اندیشۀ فرهنگی آیت‌الله خامنه‌‌ای. پژوهشگاه‌ فرهنگ ‌و ‌اندیشۀ‌ اسلامی. ۱۴۰۰.
۶. سربازان فرمانده: جنگ فرهنگی در وضعیّت آتش‌به‌اختیار. مرکز پژوهش‌های جوان. ۱۴۰۰.
۷. علم ‌اجتماعی‌ اسلامی: بازآفرینی نظریۀ استاد مطهری. پژوهشگاه‌ فرهنگ‌ و ‌اندیشۀ ‌اسلامی. ۱۴۰۰.
۸. علوم انسانی اسلامی در رهیافت امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای. کتابخانۀ مجلس. ۱۴۰۱.
۹. بازسازی انقلابی در ساختار فرهنگی. مؤسسۀ فرهنگی پژوهشی انقلاب اسلامی. منتشرنشده.
۱۰. سرشت علوم انسانی. منتشرنشده.
۱۱. استاد مطهری و چپ‌های ایرانی. پژوهشگاه ‌فرهنگ ‌و ‌اندیشۀ ‌اسلامی. منتشرنشده.
۱۲. استاد مطهری و نظام لیبرالی: روایت ساخت‌شکنی و بدیل‌سازی. پژوهشگاه ‌فرهنگ ‌و ‌اندیشۀ ‌اسلامی. منتشرنشده.
۱۳. طرّاحی عملیّات فرهنگی به ‌روایت استاد مطهری. پژوهشگاه ‌فرهنگ ‌و‌ اندیشۀ‌ اسلامی. منتشرنشده.

۲. مقاله‌های علمی- پژوهشی:
۱. «ماهیّت رهبری امام خمینی در نظریۀ علامه مطهری». فصلنامۀ علمی- پژوهشی انقلاب ‌اسلامی. سال نهم. شمارۀ بیست‌ونهم. تابستان ۱۳۹۱. صص۶۱-۷۶.
۲. «هستی‌شناسی فرهنگی در اندیشۀ آیت‌الله مطهری». فصلنامۀ علمی- پژوهشی نظریه‌های اجتماعی متفکّران‌ مسلمان. سال دوم. شمارۀ دوم. تابستان ۱۳۹۱. صص۱۴۱-۱۶۶.
۳. «هستی‌شناسی اجتماعی در تفکّر علامه‌ مطهری». فصلنامۀ علمی- پژوهشی اسراء. سال چهارم. شماره دوازدهم. تابستان ۱۳۹۱. صص۱۳۱-۱۶۴.
۴. «معرفت‌شناسی اجتماعی در تفکّر علامه مطهری». فصلنامۀ علمی- پژوهشی ذهن. سال سیزدهم. شمارۀ پنجاهم. تابستان ۱۳۹۱. صص۱۸۵-۲۱۲.
۵. «تحلیل فرهنگی- انتقادی گفتمان‌های سکولاریستی در جنبش دانشجویی متأخّر ایران». فصلنامۀ علمی- پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. سال شانزدهم. شمارۀ سوم. پاییز ۱۳۹۱. صص۴۸۵-۵۰۸.
۶. «امکان و دلالت‌های مدخلیّت اسلام در شکل‌گیری انقلاب اجتماعی». فصلنامۀ علمی- پژوهشی انقلاب اسلامی. سال دوازدهم. شمارۀ چهل‌ودوم. پاییز ۱۳۹۴. صص۱۷۴-۱۵۹.
۷. «معیارهای سیاست فرهنگی عادلانه در اسلام». فصلنامۀ علمی- پژوهشی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت. سال پنجم. شمارۀ دهم. زمستان ۱۳۹۶. صص۴۵-۶۶.
۸. «علم ‌اجتماعی ‌اسلامی به‌مثابه اقتضای جهان معنایی انقلاب ‌اسلامی: بر اساس بازسازی برداشت مرتضی مطهری». فصلنامۀ علمی – پژوهشی مطالعات انقلاب اسلامی. سال شانزدهم. شمارۀ پنجاه‌ونهم. زمستان ۱۳۹۸. صص۷-۲۶.
۹. «مناسبات فرهنگ اسلامی با علوم انسانی در تفکّر آیت‌الله مطهری». فصلنامۀ علمی- پژوهشی راهبرد فرهنگ. شمارۀ پنجاهم. تابستان ۱۳۹۹. صص۱۱۹-۱۴۱.
۱۰. «دلایل مرتضی مطهری دربارۀ معناداری علم ‌اجتماعی ‌اسلامی». فصلنامۀ علمی – پژوهشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی. سال بیست‌وچهارم. شمارۀ چهارم. زمستان ۱۳۹۹. صص۸۷۹-۸۹۴.
۱۱. «مبادی پیشرفت فرهنگی در دولت اسلامی از چشم‌انداز مرتضی مطهری». فصلنامۀ علمی – پژوهشی سیاست متعالیه. سال هشتم. شمارۀ سی‌ویکم. زمستان ۱۳۹۹. صص۲۴۶-۲۶۲.
۱۲. «معنای علم ‌اجتماعی ‌اسلامی از چشم‌انداز مرتضی مطهری». فصلنامۀ علمی – پژوهشی اسلام و علوم اجتماعی. سال دوازدهم. شمارۀ بیست‌وچهارم. زمستان ۱۳۹۹. صص۵۵-۸۱.

۳. مقاله‌های علمی- ترویجی:
۱. «نگاهی انتقادی به اندیشۀ کثرت‌گرایی فرهنگی». دوفصلنامۀ اندیشۀ انقلاب اسلامی. شمارۀ چهاردهم. بهار و تابستان ۱۳۸۴.
۲. «تبیین جامعه‌شناختی علل ظهور و افول اصلاح‌طلبان». ماهنامۀ معرفت. شمارۀ صدوسی‌وهشت. خرداد ۱۳۸۸. صص۳۳-۵۴.
۳. «مسئله‌های بنیادین فرهنگ اسلامی در اندیشۀ آیت‌الله خامنه‌ای». فصلنامۀ پژوهش‌های تمدّن نوین اسلامی. سال اوّل. شمارۀ یکم. بهار و تابستان ۱۴۰۰. صص۱۲-۳۱.
۴. «زمینههای صورت‌بندی سیاست اجتماعی اسلامی». دوفصلنامۀ مطالعات اسلامی آسیبهای اجتماعی. دانشگاه شاهد. سال سوم. شمارۀ دوم. پاییز و زمستان ۱۴۰۰. صص ۲۰۹-۲۳۰.

۴. مقاله‌های منتشرنشده:
۱. امام خمینی و منطق برون‌دانشی تولید علوم انسانی ‌اسلامی.
۲. امکان‌های پدیدار‌شناسی هوسرل برای علم اجتماعی اسلامی.
۳. نظریۀ فرهنگی متفکّران مسلمان به‌مثابه یک امکان معرفتی.
۴. تجویزهای سیاست فرهنگی دین‌مدارانه در خوانش آیت‌الله مصباح‌یزدی.
۵. روایت علامه طباطبایی از مبادی انسان‌شناسانۀ منطق هویّتی جامعه.
۶. شاخص‌های سیاستی در الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت فرهنگی: صورت‌بندی چشم‌انداز آیت‌الله خامنه‌ای.
۷. صورت‌بندی جامعه‌شناختی مرتضی مطهری از اوصاف انقلاب ایران.

[د]. جوایز علمی:
۱. برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ ملّی «حکمت مطّهر». بخش مقالات اساتید. اردیبهشت ۱۳۹۰.
۲. رتبۀ شایستۀ تقدیر در پنجمین جشنواۀ بین‌المللی «فـارابی». گروه امام خمینی و انقلاب ‌اسلامی. آبان ۱۳۹۰.
۳. برگزیدۀ اوّلین جشنوارۀ ملّی «دین و نظریۀ فرهنگی». وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. آذر ۱۳۹۴.
۴. رتبۀ دوّم در جشنوارۀ ملّی «پژوهش فرهنگی سال». گروه دین و فرهنگ. اسفند ۱۳۹۴.
۵. رتبۀ سوّم در جشنوارۀ «علامۀ طباطبایی». پژوهشگاه ‌فرهنگ ‌و ‌اندیشۀ ‌اسلامی. مرداد ۱۳۹۶.
۶. منتخب بخش فعّالیّت‌های رسانشی در جشنوارۀ «علامۀ طباطبایی». پژوهشگاه ‌فرهنگ ‌و ‌اندیشۀ ‌اسلامی. تیر ۱۴۰۱.
۷. رتبۀ شایستۀ تقدیر در بیستمین جشنوارۀ ملّی «کتاب رشد». وزارت آموزش و پرورش. بهمن ۱۴۰۱.
۸. رتبۀ اوّل در چهارمین جشنوارۀ «کتاب سال انقلاب اسلامی». وزارت علوم. بهمن ۱۴۰۱.