علی ذوعلم

استادیار گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

حوزه تمحض: فرهنگ اسلامی

دریافت رزومه: CV Zooelm

پست الکترونیکی: mrahimi1388@yahoo.com

آثار و تحقیقات منتشر شده:

ج‍رع‍ه‌ ج‍اری‌: س‍ی‌ م‍ق‍ال‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ب‍ه‌م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌،‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‌، ۱۳۷۸

  1. ک‍ارن‍ام‍ه‌ ۲۰ س‍ال‍ه‌ ب‍ه‌ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: اس‍ت‍ب‍داد ی‍ا دم‍وک‍راس‍ی‌؟، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۷
  2. ان‍ق‍لاب‌ و ارزش‌ه‍ا:پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ ارزش‌ه‍ا در پ‍رت‍و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: سازمان انتشارات پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ۱۳۷۹
  3. ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، ت‍ه‍ران‌: م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر، ۱۳۷۹
  4. نور الآفاق، شرح دعای مکارم ‌الاخلاق (تصحیح و تحشیه)، تهران، رایحه عترت، ۱۳۸۰
  5. س‍م‍ا ( س‍ی‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی )، ت‍ه‍ران‌: دانش و اندیشه معاصر‏‫،۱۳۸۲
  6. ن‍ظری‍ه‌ ت‍ح‍ول‌ در اس‍لام‌: (ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ در ب‍اب‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ دی‍ن‍ی‌)،‌ ت‍ه‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌، ۱۳۸۳
  7. تجربه کارآمدی حکومت ولایی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی‏‫‏‏، ۱۳۸۵
  8. سیاست، تهران: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۶
  9. چ‍ه‍ل‌ گ‍ام‌، ت‍ه‍ران‌: کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۷
  10. انقلاب اسلامی (از مجموعه چلچراغ)، کانون اندیشه جوان، ۱۳۸۹
  11. نقد قال ، کانون اندیشه جوان ، ۱۳۸۹
  12. فرهنگ معیار از منظر قرآن کریم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲
  13. پیشرفت عدالت محور (به اهتمام)، ده مقالۀ علمی پیرامون شاخص‌ها، راهبردها و الزامات دهۀ پیشرفت و عدالت، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۴
  14. منشور فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤسسه پژوهش‌های علوم اسلامی صدرا، ۱۳۹۵
  15. فرهنگ ناب اسلامی: مبانی و الگوهای مفهومی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، (در شرف انتشار)

 مقالات تألیفی:

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ در ب‍اب‌ ت‍ع‍ری‍ف‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌،‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌، ش‌ ۵، ۱۳۷۳

  1. م‍ن‍ش‍ور ع‍لام‍ه‌ اق‍ب‍ال‌ در ب‍راب‍ر غ‍رب‌، ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ال‌ ۶، ش‌ ۳، ۱۳۷۵
  2. اس‍لام‌ و آزادی‌، ه‍م‍ش‍ه‍ری‌، ۹ م‍ه‍ر ۱۳۷۷
  3. ض‍داص‍لاح‍ات‌ و ت‍ح‍ج‍ر در دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱، سال ۱۳۷۹
  4. ت‍س‍اه‍ل‌ و ت‍س‍ام‍ح‌ از زاوی‍ه‌ای‌ دی‍گ‍ر، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۱۴، ۱۵، سال ۱۳۷۹
  5. سیاست ار منظر امام علی(ع)، دانشنامه امام علی(ع)، ۱۳۸۰
  6. انقلاب از دیدگاه قرآن، دانشنامه قرآن‏شناسی، ۱۳۸۰
  7. شاخصهای تربیت دینی از منظر قرآن کریم، همایش آسیب‏شناسی تربیت دین، ۱۳۸۰
  8. شبهه شناسی و مواجهه فعال با آن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۸۰
  9. رهبری واحد جهانی: ضرورتها و شاخصها: همایش جهان پس از امریکا، ۱۳۸۱
  10. ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ “ت‍ح‍ج‍ر و سنت‌”، ک‍ت‍اب‌ ن‍ق‍د، ش‌ ۲۷، ۲۸، سال۱۳۸۲
  11. جایگاه تربیت در اندیشه اسلامی امام (ره)، کنگره اندیشه‏ای اخلاق عرفانی امام خمینی، ۱۳۸۲
  12. درآم‍دی‌ ب‍ر آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌)، س‍ی‍اس‍ت‌ روز،۳ ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۸۳
  13. تأملی در مفهوم چالش، زمانه، شماره ۳۶، ۱۳۸۴
  14. ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر م‍ن‍ش‍ور روح‍ان‍ی‍ت‌، سیاست روز، ۱۳۸۴
  15. آسیب‌شناسی انقلاب اسلامی، رسالت، ۱۳۸۵
  16. از اصولگرایی تا کارآمدی، منشور، ش ۱۲۴، ۱۳۸۵
  17. اندیشه ولایت فقیه و کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، منشور ،ش ۱۲۴ ، ۲۹ آبان ۱۳۸۵
  18. اصولگرایی و تحول، برداشت اول ، دی ۱۳۸۶
  19. همسویی یا تعارض؟، زمانه ،ش ۶۳ ، آذر ۱۳۸۶
  20. علم، فناوری و فرهنگ غرب، تفکیک یا تلازم؟، کیهان ، ۱۹ اسفند ۱۳۸۷
  21. اندیشه توحیدی و تعالی فرهنگی،‌ همایش ملی خدا و تجلّی توحید در اندیشۀ رضوی، ایلام،‌ ۱۳۸۹
  22. اوج سوم، جهش تمدنی ایرانیان ( همایش ملی تمدن شناخت ، دانشگاه کرمان ،۱۳۹۰)
  23. فرهنگ و هویت
  24. شاکله اسلام و مشکله سکولاریسم(همایش ملی اسلام و سکولاریسم)
  25. نقشه راه تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (کنفرانس نقشه راه تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ، خرداد۹۱)
  26. فرهنگ در منظومه فکری امام خمینی (ره)
  27. کار آمدی ولایت فقیه در عرصه بنیان ها و نهادهای دینی، کتاب نقد، شماره ۶۱-۶۲، ۱۳۹۱
  28. آزادی و مسئله ما، چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی،‌ ۱۳۹۱
  29. پیشرفت تربیت محور، فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی، ش ۲، ۱۳۹۱
  30. معیارهای اساسی در کیفیت محصولات فرهنگی،‌ همایش ارتقای کیفیت آثار و محصولات فرهنگی،‌ تهران، ۱۳۹۱
  31. بیداری اسلامی، تکاپوی مسلمانان برای حیات توحیدی
  32. آیا پیوست نگاری یک راهکار نهائی است؟، همایش بین‌المللی پیوست نگاری فرهنگی،‌ بوشهر، ۱۳۹۱
  33. تأملی دربارۀ فلسفه‌های مضاف، ۱۳۹۱
  34. تربیت حکمت بنیان، همایش تربیت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی، ۱۳۹۱
  35. فلسفه مطالعات انقلاب اسلامی، ۱۳۹۲

تدریس:

در مدارس آموزش و پرورش : “بینش اسلامی” و “تاریخ معاصر” از ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۶

در حوزه علمیه مروی و دانشگاه علامه طباطبائی و آزاد اسلامی در موضوعات “فلسفه اسلامی”، “ریشه‎های انقلاب اسلامی”، “فقه”، “اخلاق اسلامی” و … از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹

در دانشگاه‌های کشور طرح ضیافت اندیشه، “معرفت شناسی اسلامی” از سال ۱۳۹۰ تا کنون

در دوره دکترای پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی و دانشگاه عالی دفاع ملی، “فقه سیاسی” ، “فرهنگ دفاعی از منظر امام خمینی” 

 مسئولیت های علمی، فرهنگی و اجرایی: 

نوع فعالیت سمت و مسئولیت محل فعالیت زمان
مدیریتی ـ فرهنگی مدیر صدا و سیمای استان کرمانشاه و ایلام صدا و سیمای جمهوری اسلامی ۱۳۶۰- ۱۳۶۱
مدیریتی – تربیتی معاون پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۱۳۶۱- ۱۳۶۲
مدیریتی ـ تربیتی مدیرکل امور تربیتی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۶۲ ـ ۱۳۶۳
اجرایی معاون اداری و مالی کمیته انقلاب اسلامی ۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۴
اجرایی ـ فرهنگی مدیرکل طرح و برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۱ ـ ۱۳۷۳
اجرایی ـ فرهنگی مشاور برنامه‌ریزی و آموزشی وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۳- ۱۳۷۴
فرهنگی ـ اجرایی رایزن فرهنگی ایران در پاکستان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ۱۳۷۴- ۱۳۷۶
پژوهشی ـ اجرایی قائم مقام ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۷۶ ـ ۱۳۷۹
فرهنگی ـ اجرایی مدیر عامل کانون اندیشه جوان ۱۳۸۴- ۱۳۸۴
مدیریتی ـ آموزشی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتابهای درسی وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴- ۱۳۸۸
مدیریتی ـ پژوهشی مدیر طرح تولید و تدوین برنامه درسی ملی ج.ا.ا وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵-۱۳۸۹
مدیریتی – فرهنگی مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری‌های آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۵- ۱۳۹۱
علمی ـ مدیریتی مدیرگروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۸ – ۱۳۸۹
علمی ـ مدیریتی رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ۱۳۸۹ – 
پژوهشی مدیر اندیشه‌نامه انقلاب اسلامی مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

(نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

۱۳۹۰ –
پژوهشی ـ مدیریتی معاون پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی

(نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای)

۱۳۹۳ –

 

عضویت شوراها :

مدیر طرح و دبیر کمسیون راهبری برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران ( وزارت آموزش و پرورش ۱۳۸۴ – ۱۳۸۹)

  1. رئیس کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش( ۱۳۸۴- ۱۳۸۸)
  2. مدیر کار گروه مهندسی فرهنگی کمیسیون حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۸- ۱۳۹۱)
  3. عضو شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۸- ۱۳۸۹)
  4. عضو شورای مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی (۱۳۸۹- ۱۳۹۱)
  5. عضو شورای علمی گروه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ـ موسسه آموزش عالی حوزوی اندیشه (۱۳۹۰- ۱۳۹۳)
  6. عضو کمسیون فرهنگ و تمدن شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۰- ۱۳۹۲)
  7. عضو اندیشکده فرهنگ (مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت) / (۱۳۹۱- )
  8. عضو کمیته مطالعات انقلاب اسلامی شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱۳۹۱- ۱۳۹۲)
  • راهنمایی، مشاوره و داوری تعداد زیادی رساله دکتری و پایان‌نامه ارشد

 کسب عناوین و جوایز داخلی و بین المللی:

  • جشنواره علامه طباطبایی / تهران ۱۳۸۱
  • جشنواره دین پژوهان کشور / مشهد مقدس / ۱۳۸۲