تصویب مقاله تابوت بنی اسرائیل

مقاله تابوت بنی اسرائیل از سری مقالات گروه ادیان دانشنامه قرآن شناسی در شورای علمی این گروه و با حضور حجج اسلام و المسلمین محمد باقر قیومی، ابوالقاسم مقیمی حاجی، جواد قاسمی، سیدمرتضی عادلی، عبدالرحیم سلیمانی و اکبر زراعتیان بررسی و به تصویب رسید.