کتاب “علم دینی” ماهیت و روش‌شناسی به چاپ رسید

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “علم دینی” ماهیت و روش‌شناسی بیستمین کتاب گروه منطق فهم دین پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه بوده که توسط حجت الاسلام و المسلمین رمضان علی‌تبار به زیور چاپ آراسته شده است.

از مسایل مهم و پرچالش در تفکر دینی به ویژه اندیشه اسلامی، مساله (علم دینی) است. این مساله در سطوح مختلفی؛ نظیر چیستی، امکان، مطلوبیت و ضرورت و… مـطرح است. یکـی از مهم‌تـرین اضـلاع پرچـالش ایـن موضوع، مساله چیستی و ماهیت علم دینی است. تبیین و تعیین این مساله، آثار و نتایـج فراوانی در باب عـلم دینی دارد که از جمله آن، نتایج و برآیند روش‌شناختـی است؛ زیرا نـوع تلقی ما از ماهیـت و چیستـی علم دینـی، در منطـق و روش آن نقش اساسی خواهد داشت؛ از این رو تحقیق حاضر به نقد و بررسـی دیدگاه‌هـا در بـاب چیستی علـم دینـی، رویکردهـای مـوافقـان علـم دینـی و مبانـی آنـان، برآینــد و برونـداد روش‌شناختی هر یک از تلقی‌ها، پرداخته است.

کتاب “علم دینی” ماهیت و روش‌شناسی از دو بخش: رویکردها در باب ماهیت علم دینی و مبانی و مختصات علم دینی در رویکرد مطلوب تشکیل شده است.

 

کتاب “علم دینی” ماهیت و روش‌شناسی اثر حجت الاسلام و المسلمین رمضان علی‌تبار، با قیمت ۲۷،۵۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامیعرضه گردیده است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به وبگاه سازمان انتشاراتپژوهشگاه مراجعه نمایند.