همایش ملی المیزان و مبانی و منطق تولید علوم انسانی

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فراخوان مقاله همایش ملی «المیزان و مبانی و منطق تولید علوم انسانی» منتشر شد.

در این فراخوان مهلت ارسال چکیده مقالات؛ خرداد ۱۳۹۴ و مهلت ارسال مقالات؛ آذرماه ۱۳۹۴ است.

* محورها و موضوعات مقالات همایش ملی مبانی، منطق و مسائل علوم انسانی در آراء علامه طباطبایی(با تأکید بر تفسیر المیزان)               

کلیات قرآن و علوم انسانی:

۱.         پیشاانگاره ها(امکان, جواز, فایده مندی و ضرورت علوم انسانی اسلامی) در قرآن از منظر علامه طباطبایی و بسامدسنجی و برآیند آن در تولید دانش علوم انسانی

۲.        ماهیت و تعریف علوم انسانی اسلامی در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علوم انسانی اسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.          نظام مسائل و قلمرو‌شناسی علم در قرآن(طبقه بندی علوم)                                                                                                       

۵.        غایت و کارکرد‌های علوم انسانی اسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علوم انسانی اسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش مبانی هستی شناختی علوم انسانی)

۷.        مبانی مبدأشناختی علوم انسانی

۸.        مبانی هستی شناختی علوم انسانی  اسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علوم انسانی اسلامی

۱۰.       مبانی انسان شناختی علوم انسانی

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی علوم انسانی اسلامی

۱۲.      نسبت و مناسبات علوم انسانی اسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

۱۳.      معیار علم دینی(با تأکید بر علوم انسانی)

۱۴.      نقش فطرت در علوم انسانی اسلامی

۱۵.      رابطه ارزش و دانش(در مقام هستی شناختی و در مقام معرفت‌شناختی)

۱۶.       منطق طبقه بندی و الگوی ساختار بندی علوم انسانی اسلامی

۱۷.       هویت شناسی علوم انسانی اسلامی

 

– رشته های علوم انسانی

قرآن و اخلاق:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم اخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم اخلاق(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم اخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم اخلاقاسلامی ، علماخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم اخلاق(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۵.        غایت و کارکرد‌های علم اخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

                ۶.        روش‌شناسی تولید علماخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

                ۷.        مبانی مبداشناختی علم اخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

                ۸.        مبانی هستی شناختی علماخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

                ۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علم اخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

              ۱۰.       مبانی انسان شناختی علماخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

              ۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی اخلاقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

             ۱۲.      نسبت و مناسبات علم اخلاقاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و تربیت:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم تربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم تربیت(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم تربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم تربیتاسلامی ، علمتربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم تربیت(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی.(و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علمتربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمتربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم تربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمتربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علمتربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمتربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی تربیتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم تربیتاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و روانشناسی:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم روانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم روانشناسی(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم روانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم روانشناسیاسلامی ، علمروانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم روانشناسی(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی.(و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم روانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمروانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم روانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمروانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علمروانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمروانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی روانشناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم روانشناسیاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و  سیاست:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم سیاست اسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم سیاست(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم سیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم سیاستاسلامی ، علمسیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم سیاست(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم سیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمسیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم سیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمسیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علم سیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمسیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی سیاستاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم سیاستاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و  حقوق:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم حقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم حقوق(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علمحقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم حقوقاسلامی ، علمحقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علمحقوق(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)                                                   

۵.        غایت و کارکرد‌های علم حقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمحقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم حقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمحقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علمحقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمحقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی حقوقاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم حقوقاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن  و  اقتصاد:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم اقتصاد اسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم اقتصاد(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم اقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم اقتصاداسلامی ، علماقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل و قلمروشناسیعلم اقتصاد(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم اقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علماقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم اقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علماقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علم اقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علماقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی اقتصاداسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم اقتصاداسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و  مدیریت:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم مدیریت(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم مدیریتاسلامی ، علممدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم مدیریت(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علممدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علم مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علم مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علممدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی مدیریتاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم مدیریتاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و فرهنگ شناسی:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم فرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم فرهنگ‌شناسی(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم فرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم فرهنگ‌شناسیاسلامی ، علمفرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم فرهنگ‌شناسی(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم فرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمفرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم فرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمفرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علم فرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمفرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی فرهنگ‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم فرهنگ‌شناسیاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

قرآن و جامعه‌شناسی:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم جامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم جامعه‌شناسی(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم جامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم جامعه‌شناسیاسلامی ، علمجامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسی علم جامعه‌شناسی(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی.(و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم جامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمجامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم جامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمجامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علمجامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمجامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی جامعه‌شناسیاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم جامعه‌شناسیاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش).

۱۳.      شیوه دست یابی به موضوعات جامعه شناختی از منظر قرآن

۱۴.      مقاله  نسبت فرد و جامعه از منظر قرآن

قرآن و تاریخ:

۱.         پیشاانگاره­ها (امکان، جواز، فایده مندی و ضرورت) علم تاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی ، وبسامدنگاری قرآنی علم تاریخ(و برآیند آن در تولید این دانش)

۲.        ماهیت و تعریف علم تاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۳.        موضوع علم تاریخاسلامی ، علمتاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۴.        نظام مسائل وقلمروشناسیعلم تاریخ(طبقه بندی مسائل) در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)                                                  

۵.        غایت و کارکرد‌های علم تاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۶.        روش‌شناسی تولید علمتاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۷.        مبانی مبداشناختی علم تاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۸.        مبانی هستی شناختی علمتاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۹.        منابع و مبانی معرفت شناختی علم تاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۰.       مبانی انسان شناختی علمتاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۱.       مبانی اجتماع‌شناختی تاریخاسلامی ، در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

۱۲.      نسبت و مناسبات علم تاریخاسلامی با معرفت‌ها و دانش‌های همگن در قرآن از منظر علامه طباطبایی (و برآیند آن در تولید این دانش)

 

 

دستور العمل نگارش و ارسال مقالات

۱.     هر تحقیقی در محورهای همایش و موضوعات تعیین شده که بر محور نظرات علامه طباطبایی در المیزان و آثار دیگر بوده و همراه  مقایسه، نقد و بررسی، تحلیل نتایج  و زمینه‌های مربوطه باشد، قابل پذیرش است.

۲.    محتوا،  ناظر به علوم انسانی رایج و با بررسی و نقد  به آن باشد.

۳.    مقالات ارسالی بایستی از مختصات مقالات علمی برخوردار باشد.

۴.    ساختار مقالات به ترتیب:  چکیده (حدود ۱۵۰ کلمه همراه واژگان کلیدی) مقدمه، متن اصلی مقاله( تا حدود هشت هزار کلمه) جمع بندی( ۲۰۰کلمه) و کتابنامه تشکیل شود.

۶.    جمع‌بندی باید حاوی مطالب: نکات اصلی پاسخ‌گویی به پرسش‌ها ـ یافته‌ها و نتایج حاصل از تحقیق و کاربردهای آن ـ سؤالات و ابهامات جدید و پیشنهادات برای انجام پژوهش‌های جدید باشد.

۷.   منابع در پاورقی درج گردد.

۸.    کمیته علمی همایش حق ویرایش علمی و ادبی مقالات را دارد.

۹.    مقالات ارسالی نبایستی قبلاً  در جای دیگر چاپ یا ارائه شده باشند.

۱۰.   هر محقق می‌تواند بیش از یک عنوان  برای نگارش انتخاب نماید.

۱۱.   مقالات دریافت شده مسترد نخواهد شد. 

۱۲.  مقالات در محیط wordتایپ شده و از طریق وب سایت، پست الکترونیک یا از طریق پست به همراه CDبه گروه مطالعات قرآن و حدیث پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم ارسال گردد.

۱۳.  نام و نام خانوادگی، میزان تحصیلات، رتبه علمی، شغل ، شماره تلفن و پست الکترونیک ذکر شود.

 

در ضمن  تمامی مقالات پذیرفته شده در مجموعه مقالات همایش منتشر شده و خلاصه مقالات ممتاز در  همایش خوانده می شود.

 

 لازم به ذکر است که پس از انتخاب هر عنوان و قبل از شروع نگارش مقاله، جهت هماهنگی بیشتر با شماره ی:

 ۵ – ۳۷۶۰۳۵۷۱ – ۰۲۵ داخلی ۱۴۳ تماس حاصل فرمایید.

همچنین مقالات علمی پذیرفته شده، در مجلات علمی- پژوهشی منتشر خواهد شد

نشانی دبیرخانه همایش: قم، بلوار پانزده خرداد، خیابان شهید میثمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گروه مطالعات قرآن و حدیث، ص.پ:‌۱۷۹ – ۳۷۱۸۵   پست الکترونیک:

     almizan@iict.ac.ir