چشم‌انداز


چشم‌انداز بیست ساله پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی


۱. بر خوردار از جایگاه برجسته‌ترین دستگاه مولد اندیشه و معرفت به عنوان پژوهشگاه جامع و مرجع در زمینه‌های معرفت دینی و علوم انسانی مرتبط و مماس با قلمرو دین در افق جهان اسلام.

۲. دست یافته به تبیین کامل گفتمان مجدد و طراحی جامع الگوهای روزآمد نظام‌های رفتاری مورد نیاز حکومت اسلامی (سیاست، قضا، اقتصاد، اخلاق، مدیریت، محیط زیست، …).

۳. دارای جایگاه بزرگترین گفتمان فکری نقاد و رقیب گفتمان‌های معارض جهانی در حوزۀ معرفت دینی، و تواناترین مدافع معرفتی اسلام ناب محمدی(ص) در افق بین‌المللی

۴. برخوردار از جایگاه برترین و اثر‌گذارترین موسسۀ ملی تامین کنندۀ نیاز‌های فکری فرهنگی طبقات نخبۀ دانشگاهی، حوزوی، مدیریتی و جوان کشور، و بزرگترین پشتیبانی کنندۀ دستگاه‌های فرهنگی صفی.

۵. تحقق بخش نظام «آموزشِ پژوهش محورِ پرورش مآل» در تربیت نیروی علمی مورد نیاز برنامه‌های پژوهشکده‌ها.

۶. دارنده و در برگیرندۀ شمار در خوری از محققان متمحض متضلع و صاحب‌نظران کارآمد و نام آور در حوزۀ علمی فعالیت به مقیاس ملی و جهانی.

۷. برخوردار از سامانه‌های مدیریتی برتر و دارندۀ بالاترین نصاب کیفی در زمینۀ سرمایه‌های سازمانی و نیروی انسانی در قیاس با دستگاههای نظیر و متناظر در افق ملی.