برچسب: یقینی مد

کتاب از ریشه‌دارترین ابزارهای انتقال پیام و اثرگذارترین رسانه‌هاست

دکتر محمدرضا یقینی مدیر عامل کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در گفت و گوی کوتاهی اوضاع فعلی انتشارات کانون اندیشه جوان را از ایشان جویا شدیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی