برچسب: گروه اخلاق پژوهشگاه

کرسی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش

به همت حلقه تخصصی فلسفه علوم انسانی اسلامی مرکز مطالعات بینارشته‌ای، کرسی علمی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش" در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد."

ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش

گروه اخلاق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی ارزش اخلاقی رضایت والدین برای شرکت کودک در پژوهش" را در دفتر قم پژوهشگاه برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی