برچسب: کرونا

نقش ضمان و مصلحت در مسئولیت مدنی دولت در قبال کرونا

سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

وانهادگی انسان معاصر در مواجهه با کرونا

کرسی علمی ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار شد.

covid19 و بازخوانی توانایی‌های سرزمینی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی

وانهادگی انسان معاصر در غربت غربی و تنهایی او در بلیه‌ای...

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فلسفه پژوهشگاه به صورت مجازی

جامعه‌شناسان و مسئولان فرهنگ، متولیان هدایت در شیوع کرونا

مهدی‌پور در رادیو گفت‌وگو گفت: موضوع شیوع و اپیدمی مساله‌ای رفتاری است و برای این شرایط، مسئولان فرهنگی و جامعه شناسان باید برنامه ریزی کرده و این مساله باید به شکل اجماع مورد توجه قرار گیرد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی