برچسب: همایش انقلاب اسلامی

ترخان: پس از انقلاب اسلامی در تولید علوم انسانی اسلامی گام‌های...

نشست ”مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها” توسط گروه سیاست و با همکاری گروه کلام پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه برگزار می‌شود

پیش‌نشست هجدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست مطالعات علوم انسانی اسلامی؛ کامیابی‌ها و کاستی‌ها برگزار می‌شود

پیش‌نشست شانزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست علمی رویارویی ایرانیان با مدرنیسم “تجـدد” برگزار شد

نشست علمی با موضوع ”رویارویی ایرانیان با مدرنیسم "تجـدد" (پرسش از امکان مدرنیته اسلامی ایرانی)” توسط گروه فلسفه با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

اخوان نبوی: علت و منشاء تحقق انقلاب اسلامی تحول روحی بود...

نشست علمی با موضوع "نقش دین درجامعه در پرتو انقلاب اسلامی" توسط گروه کلام با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی