برچسب: همایش انقلاب اسلامی

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار شد

نشست "سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی" توسط گروه سیاست و با همکاری گروه اخلاق پژوهشگاه برگزار شد.

نشست سیر تحول اخلاق خانواده پس از انقلاب اسلامی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیست و یکم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه اخلاق و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

مقیمی: فقه حکومتی پس از انقلاب، رشد و گسترش چشم‌گیری پیدا...

نشست ”نقش انقلاب اسلامی در تحول فقه” توسط گروه سیاست و با همکاری پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست فراز و فرودهای سلفی پژوهی برگزار می‌شود

پیش‌نشست بیستم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

نشست دین‌شناسی تطبیقی در 40 سال گذشته در ایران و افق‌های...

پیش‌نشست نوزدهم همایش نقش انقلاب اسلامی در تأسیس و توسعه علوم انسانی توسط گروه کلام و با همکاری سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی