برچسب: نقش انقلاب اسلامی در ارتقا عدالت بر اساس دیدگاه آیت

کرسی ترویجی نقش انقلاب اسلامی در ارتقا عدالت، بر اساس دیدگاه...

گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی کرسی علمی ترویجی نقش انقلاب اسلامی در ارتقا عدالت بر اساس دیدگاه آیتالله العظمی خامنه‌ای" را صبح دوشنبه ۱۶ اسفندماه ۹۵ در قم برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی