برچسب: معنویت و عدالت

رودگر: انسان بر اساس سرشت الهی و فطرت توحیدی تشنه معنویت...

کرسی ترویجی “مولفه و شاخص‌های ارتباط معنویت و عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت” توسط حلقه تخصصی الگوی پایه اسلامی پیشرفت مرکز مطالعات بینارشته‌ای پژوهشگاه در قم برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی