برچسب: مسالمت آمیز

همزیستی مسالمت‌آمیز بین ادیان الهی

دکتر مسعود پورفرد عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه در جدیدترین یادداشت خود به موضوع "همزیستی مسالمت آمیز بین ادیان الهی" پرداخته‌است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی