برچسب: مدیر عامل کانون اندیشه جوان

محمدرضا یقینی در سمت ریاست کانون اندیشه جوان ابقاء شد

دکتر محمدرضا یقینی طی حکمی از سوی ریاست مکرم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به مدت سه سال دیگر به عنوان مدیر عامل کانون اندیشه جوان منصوب شد.

کتاب از ریشه‌دارترین ابزارهای انتقال پیام و اثرگذارترین رسانه‌هاست

دکتر محمدرضا یقینی مدیر عامل کانون اندیشه جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است که در گفت و گوی کوتاهی اوضاع فعلی انتشارات کانون اندیشه جوان را از ایشان جویا شدیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی