برچسب: محمد محمدرضایی

نشست امکان فلسفه دین اسلامی برگزار شد

چهارمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان «امکان فلسفه دین اسلامی» توسط قطب علمی فلسفه دین اسلامی پژوهشگاه برگزار شد.

نشست علمی امکان فلسفه دین اسلامی

چهارمین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان نشست “ امکان فلسفه دین اسلامی” تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

نشست علمی مولفه‌ها و شاخصه‌های فلسفه دین اسلامی

دومین پیش نشست علمی همایش ملی فلسفه دین اسلامی با عنوان نشست “مولفه‌ها و شاخصه‌های فلسفه دین اسلامی ” تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

فکر فلسفی و دنباله‌های اجتماعی و سبک زندگی

گفتگو با با دکتر محمد محمدرضایی، سردبیر فصلنامه علمی- پژوهشی قبسات پژوهشگاه به مناسبت روز جهانی فلسفه

عاشورا تصویرگر معناداری و سبک زندگی موحدانه

دکتر محمدرضایی سردبیر فصلنامه قبسات پژوهشگاه در گفتگویی به بیان مساله عاشورا و سبک زندگی موحدانه پرداخت

یادداشت هفته

نشست‌های علمی