برچسب: محمدجواد رودگر

ماهیت فهم سلوکی چیست؟

کرسی علمی‌ ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی ماهیت فهم سلوکی

کرسی علمی- ترویجی توسط گروه عرفان پژوهشگاه با مشارکت دانشکده عرفان دانشگاه ادیان و مذاهب به صورت مجازی برگزار می‌شود.

جامعه و نظام اسلامی ما به امثال شهید سلیمانی نیاز دارد

نویسنده کتاب «سلوک در مکتب سلیمانی» گفت: جامعه ما به امثال سردار شهید سلیمانی که یک قدرت نرم است نیاز دارد، کسی که با همه اعتبارات سطح بالا که داشت خود را یک سرباز می‌دانست.

کرسی ترویجی درآمدی بر پژوهش در فلسفه علوم انسانی

برگزاری کرسی ترویجی درآمدی بر پژوهش در فلسفه علوم انسانی به صورت مجازی با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی

کرسی مؤلفه‌های عرفان اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی «مؤلفه‌های عرفان اجتماعی در مکتب شهید سلیمانی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد رودگر و ناقدی آقای مهدی جمشیدی در فضای مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی