برچسب: علی آقا پیروز

کرسی ترویجی موفقیت با رویکرد فردی، گروهی و سازمانی

کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

بهروری سازمانی باید با نگاه بنیادین و جامع، تحلیل و تبیین...

کرسی علمی ترویجی با موضوع «الگوی بهروری جامع سازمانی با رویکرد اسلامی» توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی الگوی بهروری جامع سازمانی با رویکرد اسلامی

کرسی علمی ترویجی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه به صورت مجازی تحت نرم افزار اسکایپ برگزار می‌شود.

نظام سیاسی و اداری کشور ترجمان نظام ولایی نبوده است

تعین حکمرانی اسلامی در ولایت فقیه است و وجه تمایز جدی حکمرانی اسلامی از حکمرانی غیراسلامی همین نهاد ولایت فقیه است که تعین‌بخش به حکمرانی اسلامی است.

کرسی ترویجی پاندمی کرونا و مسأله حکمرانی جهانی

برگزاری کرسی علمی ترویجی به صورت مجازی توسط گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی