دبیرخانه شوراهای تخصصی پژوهشی

شهاب ارجمند

رییس دبیرخانه شوراهای تخصصی پژوهشی پژوهشگاه

 

اهم وظایف محوله:

 

  • شورای پژوهشگاه

1) دریافت دستورات واصله و دسته‌بندی دستورات و تنظیم دستور جلسه کلی شورای پژوهشگاه

2) تنظیم دستور جلسه هرجلسه بر اساس دستور جلسات کلی و آماده‌سازی فایل دستور جلسات به همراه پیوست جهت مطالعه اعضای محترم شورا

3) تنظیم دعوتنامه و ارسال دستور جلسه

4) شرکت در جلسه برگزاری و ثبت و ضبط وقایع جلسه

5) تنظیم پیش‌نویس صورتجلسه جهت تأیید معاونت محترم

6) انجام اصلاحات معاونت محترم و بارگذاری دستور جلسات و مصوبات در سامانه ثبت و پیگیری مصوبات

7) دریافت فایل‌های تولیدی پرتال و ارسال آن جهت کنترل و ثبت به دفتر معاونت

8) دریافت صورتجلسه و مصوبات ثبت شده و بایگانی جداگانه صورتجلسات و مصوبات

9) تنظیم لیست مصوبات بر اساس مصوبات صادره و اطلاعات مصوبه و جلسه

10) اختتام دستور جلسات واصله که مصوبه مربوط به آن صادر شده است با درج اطلاعات مصوبه آن

  • شورای آثار

1) تمامی مراحل شورای پژوهشگاه برای شورای آثار یک مرتبه در ماه (گاهی اوقات بیش از 2 جلسه در ماه نیز برگزار شده است.)

  • هیأت ممیزه مشترک استان تهران
  • کمیته منتخب

1) دریافت نامه درخواست عضو محترم هیأت علمی مبنی بر ارائه مدارک ارتقاء و درخواست تشکیل پرونده؛

2) انطباق مدارک ارائه شده توسط عضو با شناسنامه علمی و پرونده ارتقا و پر کردن شناسنامه علمی.

3) انطباق پرونده تشکیل شده با ماده واحده داخلی پژوهشگاه؛

4) در صورت انطباق با ماده واحده، انطباق کلیه مواد با آئین‌نامه ارتقاء؛

5) تشکیل کمیسیون فرهنگی

  • دبیرخانه هیأت ممیزه

1) دریافت دستور جلسات از مبادی ورودی

2) کنترل کارشناسی صورت گرفته و تطبیق بر آئین‌نامه‌های وزارت علوم

3) برنامه‌ریزی تشکیل کمسیون‌تخصصی

4) اعمال نظرات کمیسیون‌های تخصصی

5) کنترل کارشناسی پسینی کمیسیون‌های تخصصی

6) آماده‌سازی دستور جلسات هیأت ممیزه مشترک استان تهران

7) کنترل ایجاد هماهنگی و امکان‌سنجی تشکیل جلسه هیأت

8) تنظیم پیش‌نویس دعوتنامه هیأت به امضای ریاست محترم

9) ارسال و پیگیری وصول دعوتنامه‌های هیأت ممیزه مشترک استان تهران

10) برگزاری جلسه و ثبت و ضبط وقایع جلسه

11) تنظیم صورتجلسات هیأت ممیزه مشترک استان تهران

12) اعلام احراز رتبه براساس مصوبات هیأت

13) تنظیم احراز رتبه‌های هیأت به امضای ریاست محترم و ارسال پیش‌نویس

14) ارسال احراز رتبه‌ها

15) دریافت احکام کارگزینی اولویت‌بندی و ارائه به دفتر ریاست محترم جهت مهر هیأت ممیزه

16) پیگیری و دریافت احکام امضا شده و مهر شده و ارسال به همراه نامه دبیر هیأت به مؤسسه درخواست دهنده

 

  • کمیته دستگاهی هیأت حمایت از کرسی‌ها

امور ارجاعی و درخواستی معاونت محترم