اجتماع عظیم حوزویان با عنوان «حوزه و گام دوم انقلاب اسلامی»