نشست “گذار از مبانی پارادایمی تفسیر قرآن کریم به نظریه پیشرفت شناخت تفسیری” برگزار...

قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مشارکت موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، نشست علمی "گذار از مبانی پارادایمی تفسیر قرآن کریم به نظریه پیشرفت شناخت تفسیری" را با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در شهر مقدس قم برگزار می‌کند.

یادداشت دکتر علی اصغر مصلح در خصوص مطالب نشست علمی نقد و بررسی کتاب...

دکتر علی اصغر مصلح نویسنده کتاب فلسفه فرهنگ در یادداشتی در خصوص مطالب نشست علمی نقد و بررسی این کتاب نکاتی را اعلام کردند.

نشست “الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه پیشرفت – شناخت تفسیر” برگزار می‌شود

قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مشارکت موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)، نشست علمی "الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه پیشرفت – شناخت تفسیر" را با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در شهر مقدس قم برگزار می‌کند.

نشست علمی درآمدی بر فلسفه عرفان برگزار شد

گروه عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری مدرسه عالی امام خمینی(ره)، اولین پیش نشست همایش ملی فلسفه عرفان را برگزار کرد.

کرسی ترویجی ” مسئولیت دولت اسلامی نسبت به فرهنگ: ادله اثبات”

گروه فرهنگ پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه، در نظر دارد کرسی ترویجی مسئولیت دولت اسلامی نسبت به فرهنگ: ادله اثبات" را چهارشنبه 25 شهریور ماه در این پژوهشگاه برگزار کند.