گروه منطق فهم دین / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

   

گروه کلام / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

____________________________________________________________________

 

گروه فلسفه / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

 

گروه معرفت شناسی / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

 

گروه قرآن پژوهی / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

   

گروه عرفان / پژوهشکده حکمت و دین پژوهی

   

گروه فقه و حقوق / پژوهشکده نظام های اسلامی

     

گروه اخلاق اسلامی / پژوهشکده نظام های اسلامی

 

گروه سیاست / پژوهشکده نظام های اسلامی

   

گروه مدیریت اسلامی / پژوهشکده نظام های اسلامی

 

گروه اقتصاد اسلامی/ پژوهشکده نظام های اسلامی

    

گروه فرهنگ پژوهی / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

 

گروه غرب شناسی / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

 

گروه ادبیات اندیشه / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

 

گروه مطالعات انقلاب اسلامی / پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

   

پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی