این دفتر، ادامه‌­ای بر دفاتر پیشین فقه اخلاق که با نگاه مقارن و مقایسه­ای به طرح­های سلوکی عارفان و حکیمان می­پردازد. موضوعی که بحث از آن فاقد پیشینه بوده و طرح­هایی که سابقه‌­ای بر بررسی نقادانه آن­ها نمی­‌توان یافت.

این تحقیق با این فرضیه همراه است که طرح­‌های سلوکی اندیشمندان مسلمان از یک­سو ریشه در آموزه­‌های دینی دارند و از سوی دیگر متأثر از رویکرد فلسفی یا عرفانی آنان بوده و با تکیه بر اندیشمندان پیشین ارتقا یافته‌­اند اما به جهت عدم شکوفایی تفقه در آموزه‌­های اخلاقی گرفتار فاصله‌ای جدی با نگاه دینی داشته و دارند. در بررسی طرح­ها به توضیحات مؤلف در همه نوشته­‌هایش رجوع شده و در تحلیل و نقد با تکیه بر قالب و اصولی خاص، به هدف و مراحل پیشنهادی برای وصول توجه بوده است. همچنین همه جا از آموزه‌­های قرآنی و روایی برای درک نقاط قوت و ضعف طرح­‌ها مدد گرفته شده است.