تاریخ همان هویت است

نخستین سخنران این نشست دکتر سید ابوالفضل رضوی به عنوان سخنران با اشاره به تعریف تاریخ نگاری و پیشینه جهانی آن گفت: تاریخ، سنجش کنش های جمعی انسان در گذشته نسبت به کنش های جمعی انسان در حال است. وی، بروز بنیادگرایی و سلفی گری در جهان اسلام را نشانه ای از بحران هویت دانست و افزود: برداشت های نادرستی از تاریخ در جامعه وجود دارد، برخی تاریخ را با داستان و قصه گویی و … اشتباه می گیرند، درحالی که کاربرد و گستره تاریخ بسیار وسیع است.این استاد دانشگاه به سه کاربرد مطالعات تاریخی اینگونه اشاره کرد: 1- دانش تاریخ پاسخگوی دغدغه های فردی است. 2- دانش تاریخ پاسخگوی دغدغه های آکادمیک است (این پاسخگویی در بستری روش مند انجام می شود) 3- تاریخ پاسخگوی دغدغه های اجتماعی است.مولف کتاب فلسفه انتقادی تاریخ با تاکید بر این موضوع که تاریخ پل گذار هویت برای آیندگان است، تاریخ را همان هویت خواند و خاطرنشان کرد: تاریخ نگاری سیر تحول هویتی هر ملتی از جمله ملت ماست و تاریخ شناس با دانش، بینش و روش خود راه را به آیندگان نشان می دهد.سخنران دیگر نشست دکتر رضا بیگدلو بود که در ابتدا به تاریخ نگاری در ایران پرداخت و گفت:‌ هویت از مفاهیم پیچیده در علوم انسانی و اجتماعی است، هویت در واقع فرایند معناسازی بر اساس مجموعه ای است از وی‍ژگی های فرهنگی که بر معناهای دیگر اولویت دارند و دارای سطوح مختلف هستند.وی با تاکید بر هویت فردی و اجتماعی به وجوه تمایز هویتی افراد و جوامع اشاره کرد و درباره مرزبندی های بین المللی افزود: با ظهور ناسیونالیسم در سده های اخیر مرزها به هم ریخته شد و مرزبندی دوباره ای شکل گرفت.بیگدلو با اشاره به اندیشه های ناسیونالیسم در ایران، تصریح کرد: در این دوره اولین تاریخ نگاری هویت محور انجام شد و با توجه به سه شاخصه موضوع، روش و هدف تاریخ نگاری متحول شد.این استاد دانشگاه ناجا، با پرداختن به هویت ملی و خاطره جمعی تصریح کرد: هویت ملی ناشی از انباشت تاریخی است، انسان در هر مرحله به بازتعریفی از زندگی خود می پردازد.وی در پایان به این نکته اشاره کرد که در نگارش کتاب های تاریخ باید هویت را مدنظر داشت.در ادامه نشست دکتر علی محمد طرفداری، ناقد این نشست با طرح این پرسش که هویت ها دارای چه مولفه هایی است گفت: با نگاهی به هویت، در می یابیم که تاریخ نقش کلیدی و محوری در ایجاد هویت بر عهده دارد.استاد دانشگاه علوم و تحقیقات نگاه انسان ها به تاریخ را برآیند یک پیشینه تاریخی دانست و اظهار داشت: با دردست گرفتن تاریخ می توان به هویت شکل داد، بسیاری از مواقع شاهد آن هستیم که تعارضات اجتماعی ناشی از نوع روایت تاریخی است. طرفداری در پایان با اشاره به دغدغه موجود در استفاده از ترکیب «اسلامی- ایرانی» یا «ایرانی- اسلامی» و منازعات بر سر نام خلیج فارس، تاکید کرد: تاریخ اهمیت ویژه ای در هویت بخشی به یک ملت دارد. در انتهای نشست سخنرانان به پرسش های چالش برانگیز حاضران پاسخ دادند.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید